Mokymosi tvarka

paskelbė

NMA mokslo metai ir vertinimas

2013/2014 mokslo metai NMA prasidės rugsėjo antroje pusėje ir tęsis iki birželio. Naujokų prašymai į Akademiją bus priimami iki rugsėjo pabaigos, iki spalio vidurio mokiniai žinos, ar yra priimti į NMA. Jau spalio gale naujokai gaus pirmąsias užduotis. Priklausomai nuo sekcijos, mokiniai gauna po 1 arba 2 užduotis per mėnesį. Užduoties apimtį numato sekcijos vadovas ar užduotį rengiantis pedagogas, atsižvelgdami į tai, kiek laiko mokiniui reikia, kad ją atliktų. Nuotolinio mokymosi rezultatai vertinami dešimtbale sistema. Sekcijos vadovas gali nuspręsti, ar be įprastų užduočių nori skirti moksleiviams ilgiau vykdomų projektų, referatų ir pan., už kuriuos gali būti skiriami papildomi balai. Šiais metais NMA pirmą kartą organizuoja nuotolinį matematikos mokymą 5–6 klasių mokiniams, kurie dar netampa NMA nariais. Pagal nuotolinio mokymosi rezultatus bei pasiekimus olimpiadose ir konkursuose Akademijos mokiniai kviečiami dalyvauti sesijose.

Sesijos

Sesijos skirtos pažangiausiems NMA moksleiviams. Jose kviečiame dalyvauti apie pusę sekcijos moksleivių, priklausomai nuo nuotolinio mokymosi rezultatų. Šiose sesijose mokiniai turi dalykinius užsiėmimus pagal pasirinktą sekciją, taip pat asmenybės ugdymo užsiėmimus bei vakaro renginius. Vasaros ir žiemos sesijose taikomas 4 lygių sesijos mokestis, kuris gali šiek tiek kisti kiekvienais metais ir yra paskelbiamas kviečiant moksleivius registruotis į sesiją. Rudens ir pavasario sesijų programos nėra tiesiogiai susiję su mokymosi dalyku. Programos paskelbiamos kviečiant mokinius į šias sesijas ir mokiniai gali rinktis vieną iš jų.

Šiais mokslo metais numatytos sesijos:

  • Rudens sesija (Kaune, spalio 28 – 30 dienomis). Programas rengia ISM ir VDU mokslininkai.
  • Žiemos sesija (Palangoje, sausio 2–6 dienomis). Dalykines programas rengia NMA sekcijų vadovai, iš 1 sekcijos dalyvauja ~10-14 moksleivių.
  • Pavasario sesija (Kaune balandžio mėn., 3 dienos). Programas rengia KTU mokslininkai.
  • Vasaros sesija (Nidoje, rugpjūčio 16 – 26 dienomis) Dalykines programas rengia NMA sekcijų vadovai, iš 1 sekcijos dalyvauja ~8-12 moksleivių. Šioje sesijoje taip pat dalyvauja įvairių svečių: moksleiviai iš Deutsche Shuler Academie (Vokietija), „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ 9 – 11 klasių finalininkai ir kt.

Priimamų moksleivių amžius

Į Akademiją paprastai priimami 9-10 klasių mokiniai. Matematikos ir lietuvių filologijos sekcijose gali mokytis vaikai nuo 7-8 klasės. 11-12 klasės mokiniai kviečiami atskirais atvejais, turintys aukštų pasiekimų savo srities dalykinėse olimpiadose.

Moksleivių priėmimo tvarka

Stojantieji bendrąja tvarka pateikia prašymą su savo pasiekimų sąrašu, pažymiais ir dalyko mokytojo arba auklėtojo rekomendaciją. Stojantieji į informatikos sekciją papildomai laiko testą, o į lietuvių filologijos sekciją  – atsiunčia savo kūrybos pavyzdžių.

Mokesčiai už mokymąsi

Mokestis už nuotolinį mokymą NMA padengia užduočių kūrimo bei darbų taisymo ir komentarų apie darbus arba užduočių sprendimų pateikimą mokiniams. Vasaros ir žiemos sesijų mokesčiai padengia pačių mokinių ir jų dėstytojų išlaikymo sesijos metu, dėstytojų autorinių atlyginimų bei sesijos administravimo išlaidas. Rudens ir pavasario sesijų mokesčiai padengia mokinių išlaikymo ir sesijos administravimo išlaidas.

Sekcijos struktūra

Sekcijos vadovas planuoja strateginę sekcijos veiklą, rengia ilgalaikius planus, parenka ir kviečia kuratorius, mokytojus, dėstytojus ir lektorius, dėsto per sesijas (nebūtinai), prisideda prie NMA veiklos strateginio planavimo. Kuratorius yra atsakingas už konkrečios jam patikėtos srities programos ir tvarkaraščių parengimą, taip pat rengia ir taiso užduotis, aptaria su moksleiviais jų atlikimą, rekomenduoja jiems dalyvauti konkursuose ar olimpiadose ir padeda pasiruošti, įvertinęs moksleivių interesus ir sugebėjimus, pasiūlo individualių užduočių ar literatūros. Mokytojas (taip pat dėstytojas, magistrantas, doktorantas) rengia ir taiso užduotis, aptaria su moksleiviais jų atlikimą, atskirais atvejais tik taiso moksleivių atliktas užduotis, kurios jau yra parengtos anksčiau dirbusių pedagogų. Lektoriai paprastai yra kviečiami sekcijos vadovo ar kuratoriaus išdėstyti konkrečią temą sesijų metu. Paprastai sekcija turi 1 sekcijos vadovą, 1-2 kuratorius, 1-4 mokytojus (priklausomai nuo moksleivių skaičiaus sekcijoje) ir neribotą skaičių lektorių.

NMA baigimas

Moksleiviai baigia NMA kartu su mokyklos baigimu. Akademijos absolventai gauna trijų lygių baigimo pažymėjimus:

  • Dalyvavimo NMA ugdymo programoje pažymėjimas – mokinys dalyvavo ne mažiau kaip keturiose sesijose ir atliko ne mažiau kaip 20 nuotolinio mokymosi užduočių.
  • NMA baigimo diplomas – mokinys dalyvavo ne mažiau kaip penkiose sesijose ir atliko ne mažiau kaip 30 nuotolinio mokymosi užduočių.
  • NMA baigimo su pagyrimu diplomas – mokinio darbas atitinka aukščiau įvardytus kriterijus ir moksleivis yra pasiekęs aukštų rezultatų (mokymosi NMA laikotarpiu mokinys dalyvavo bent vienoje tarptautinėje olimpiadoje arba užėmė bent tris prizines vietas respublikinėse dalykinėse olimpiadose arba Baltijos šalių olimpiadoje bent vieną prizinę vietą). Diplomą su pagyrimu gauna ir tie moksleiviai, kurie ne tik atitinka diplomo išdavimo kriterijus, bet ir yra visuomeniškai aktyvūs.

Balai už baigimo pažymėjimą

Nacionalinės moksleivių akademijos diplomas (pažymėjimas) prideda papildomų balų stojant į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą.

2014

Nacionalinės moksleivių akademijos diplomas su pagyrimu

+0,20

Nacionalinės moksleivių akademijos diplomas

+0,20

Pažymėjimas už dalyvavimą Nacionalinės moksleivių akademijos ugdymo programoje

+0,10